Algemene Voorwaarden PES-Check

 

 

Artikel 1 – Definities:

Betrokkene: persoon in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) op wie de verwerking van persoonsgegevens door PES-Check betrekking heeft;

Bewerker: degene die ten behoeve van PES-Check persoonsgegevens verwerkt, zonder aan rechtstreeks gezag te zijn onderworpen. Bewerker verwerkt pas de persoonsgegevens, nadat beide partijen de bewerkersovereenkomst hebben ondertekent.

College bescherming Persoonsgegevens: houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels die zien op de bescherming van persoonsgegevens, zo nodig met behulp van sancties.

CV: Curriculum Vitae van Betrokkene, dan wel andere documenten van die strekking die verband houden met de persoonsgegevens, genoten opleidingen, diploma’s, werkgevers en werkervaring van de Betrokkene;

Opdrachtgever: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die mondeling of schriftelijk of op andere wijze te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door PES-Check aangeboden diensten en/of werkzaamheden, al dan niet in de vorm van een overeenkomst voor (on)bepaalde tijd.  

Overeenkomst: overeenkomst (schriftelijk dan wel mondeling) tussen PES-Check en de Opdrachtgever.

PES-Check: de eenmanszaak met volledige aansprakelijkheid statutair gevestigd te Oldenzaal, die met haar producten en dienstverlening actief is. Binnen de algemene voorwaarden zal er verder PESCheck benoemd worden en daarmee impliciet de handelsnaam “PES-Check” bedoeld worden.

Pre- en in-employment screening: Pre employment screening is het screenen van een potentiele Betrokkene voorafgaand aan de indiensttreding. Indien bestaande medewerkers worden gescreend spreekt men van in-employment screening.

Privacy Policy: de privacy policy van PES-Check waarin is opgenomen de wijze waarop PES-Check persoonsgegevens verwerkt;

Vergoedingen: de financiële vergoeding die voor de uitvoering van de werkzaamheden van PES-Check met de Opdrachtgever zijn overeengekomen, of die voor de desbetreffende werkzaamheden geldt;

Werkzaamheden: PES-Check verwerkt persoonsgegevens met het doel een pre- of in- employment screening van Betrokkene te kunnen uitvoeren.

 

             

Artikel 2 – Offertes

2.1         Alle offertes van PES-Check zijn vrijblijvend en partijen zijn slechts aan een offerte gebonden vanaf het moment dat tussen PES-Check en Opdrachtgever een overeenkomst tot stand komt conform 3.1. 2.2               Offertes van PES-Check zijn, tenzij anders vermeld, maximaal twee (2) maanden geldig.

 

Artikel 3 – Overeenkomst

3.1         De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat partijen de offerte zoals omschreven in Artikel 2.1 beiden hebben ondertekend. De Overeenkomst is tevens tot stand gekomen indien, voorafgaand aan de ondertekening, beide partijen per mail aan elkaar hebben bevestigd dat op basis van de offerte de samenwerking akkoord is.

3.2         PES-Check is gehouden de Overeenkomst uit te voeren zoals van een dienstverlener met een normale in de branche gebruikelijk- vakkennis, zorgvuldigheid en oplettendheid verwacht mag worden.

3.3         De in de Overeenkomst opgenomen leveringstermijn dienen te worden beschouwd als streeftijden en kunnen niet beschouwd worden als fatale termijnen en gaan pas in nadat PES-Check in het bezit is van alle documenten die vereist zijn om de opdracht uit te kunnen voeren.

3.4         De Opdrachtgever stemt ermee in dat PES-Check de Overeenkomst, dan wel delen ervan, onder haar verantwoordelijkheid (mede) laat uitvoeren door bewerkers.

3.5         In het geval zich bij de uitvoering van de Overeenkomst afwijkingen voordoen, zal PES-Check Opdrachtgever hieromtrent zo spoedig mogelijk informeren.

 

Artikel 4 – Werkwijze van PES-Check

4.1.        De Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke PES-Check nodig heeft voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van PES-Check te stellen.

 

Artikel 5 – Vergoedingen

5.1         Voor de uitvoering van de werkzaamheden is de Opdrachtgever een vergoeding per Betrokkene verschuldigd aan PES-Check. De van toepassing zijnde vergoeding is opgenomen in de Overeenkomst.

5.2         Voor het beschikbaar stellen van de software via het internet, alsmede beveiliging, ondersteuning en beheer van data is de Opdrachtgever een licentie vergoeding verschuldigd aan PES-Check. De van toepassing zijnde vergoeding is opgenomen in de Overeenkomst.

5.3         De in de Overeenkomst genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders in de Overeenkomst is vermeld.

5.4         De door PES-Check verrichtte werkzaamheden kunnen vooraf, tussentijds of periodiek in rekening worden gebracht. Dit is opgenomen in de Overeenkomst.

5.5         PES-Check is gerechtigd de overeengekomen vergoeding periodiek aan te passen conform de door haar vastgestelde tarieven. Indien sprake is van verhoging van de tarieven heeft de Opdrachtgever steeds het recht om de Overeenkomst op te zeggen.

 

Artikel 6 – Betaling

6.1         Opdrachtgever is verplicht om alle facturen van PES-Check uiterlijk binnen veertien (14) dagen na dagtekening aan PES-Check in Euro’s te voldoen, dan wel zoveel eerder als is overeengekomen tussen partijen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

6.2         Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van veertien (14) dagen dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 10% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de

wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het totale verschuldigde bedrag.

6.3         In het geval dat PES-Check invorderingsmaatregelen treft tegen de Opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering – met een minimum van 10% van de openstaande declaraties en met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten – volledig ten laste van de Opdrachtgever.

6.4         De door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 7 – Kwaliteit

7.1         Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid van de aan PES-Check verstrekte gegevens. PES-Check staat er voor in dat zij op basis van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens juiste en volledige werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtnemer zal verrichten.

7.2         Klachten over de door PES-Check verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever en/of Betrokkene binnen acht (8) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen drie (3) maanden na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, aan PES-Check te worden gemeld. Een dergelijke ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de door de Opdrachtgever gestelde tekortkoming te bevatten, zodat PES-Check in staat is adequaat te reageren.

7.3         Indien een klacht is gegrond, zal PES-Check in de gelegenheid worden gesteld de werkzaamheden nog eens te verrichten. In het geval dat het alsnog verrichten van de betreffende werkzaamheden naar objectieve maatstaven niet meer mogelijk is, zal PESCheck slechts aansprakelijk zijn voor eventuele schade binnen de grenzen van artikel 9 van deze algemene voorwaarden.

7.4         PES-Check verplicht eigen medewerkers die toegang hebben tot de persoonsgegevens tot geheimhouding van alles wat verbonden is met de verwerking van de persoonsgegevens.

7.5         PES-Check verplichting geheimhouding door Opdrachtgever, en wijst Opdrachtgevers in deze voorwaarden ook op hun eigen verantwoordelijkheid uit hoofde van de Wbp.

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1         De aansprakelijkheid van PES-Check jegens de Opdrachtgever en derden voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de Overeenkomst is steeds beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde van de werkzaamheden, waarvan het gebrek oorzaak is geweest.

8.2         Opdrachtgever vrijwaart PES-Check voor alle aanspraken van derden verband houdende met of voortvloeiende uit (de inhoud van) de door Opdrachtgever verstrekte gegevens.

8.3         PES-Check zal bij het inschakelen van derden, waaronder met name de bewerkers, steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. PES-Check is echter voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden niet aansprakelijk. De aansprakelijkheidsbeperkingen als opgenomen in deze algemene voorwaarden gelden tevens voor het geval dat PES-Check aansprakelijk is voor fouten van door PES-Check ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door PES-Check bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden of andere zaken.

8.4         Voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet in het geval er sprake is van opzet of grove schuld van PES-Check.

 

Artikel 9 – Privacy policy

9.1         Op de dienstverlening en werkzaamheden van PES-Check is de Privacy Policy van PES-Check van toepassing. PES-Check zal in overeenstemming met de Privacy Policy en de wet op een zorgvuldige wijze de persoonsgegevens verwerken. De manier van gegevensverwerking bij PES-Check is getoetst door het CBP. Op basis van het onderzoek en de bevindingen is er een rechtmatigheidsverklaring verstrekt welke PES-Check de bevoegdheid geeft om bijzondere persoonsgegevens gegevens te screenen.

9.2  PES-Check is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder meldingsnummer M1595873.

 

Artikel 10 – Overmacht

10.1       Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de Overeenkomst door PES-Check redelijkerwijs niet kan worden verlangd. Hieronder wordt in elk geval – maar niet uitsluitend – verstaan dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, machinebreuk en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering van PES-Check verhinderen of beperken.

10.2       In het geval PES-Check door overmacht wordt verhinderd de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft PES-Check het recht om, zonder gerechtelijke tussenkomst, de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te hare keuze, zonder dat PES-Check gehouden is enige door Opdrachtgever geleden schade te vergoeden.

 

Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1       Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 november 2015.

11.2       De rechtsverhouding tussen PES-Check en de Opdrachtgever wordt beheerst door

Nederlands recht. Alle geschillen tussen PES-Check en de Opdrachtgever die naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter te Almelo.